KnowGaucher.info


ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ ทาเคดา สำหรับ https://www.knowgaucher.info/ (เรียกว่า “เว็บไซต์”) ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ทาเคดาและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เท่านั้น ก่อนที่ท่านจะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด

1. การใช้เว็บไซต์ของทาเคดา

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ และรวมถึงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อความและรูปภาพ ทั้งหมด ("เนื้อหา") ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน, ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ใด ๆ และยอมรับว่าข้อตกลงอื่นใดระหว่างท่านกับ บริษัท Takeda Pharmaceuticals International AG สาขาสิงคโปร์ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ #15-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1, 8 Marina Boulevard Singapore 018981 (“ทาเคดา”) ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้

2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล

เว็บไซต์นี้อาจแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ รวมถึงวิธีการรักษา ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ มีไว้สำหรับ พนักงานของทาเคดา, ลูกค้าของทาเคดา, ผู้ถือหุ้น, กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข และ สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำ ทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ จึงไม่ควรยึดถือเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ หรือดำเนินการใด ๆ หากท่านมีหรือสงสัยว่ากำลังมีปัญหาใด ๆ ด้านสุขภาพ ท่านควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจยังไม่มีจำหน่ายในทุกประเทศ หรืออาจมีจำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้าที่ต่างออกไป, มีข้อบ่งใช้ที่แตกต่างออกไป, ในขนาดการใช้ที่แตกต่างกัน หรือในขนาด ความแรงที่แตกต่างกัน ไม่มีข้อความใด ๆ ในที่นี้ถือเป็นการชักชวน, ส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อบ่งใช้ สำหรับยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ รวมถึงยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ข้อมูลและการอ้างอิงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ, การจัดเก็บ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกอนุมาน อ้างจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น มาจากองค์ความรู้ของทาเคดา ณ ขณะที่ให้คำแนะนำดังกล่าว

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือจำหน่าย, ซื้อขายหรือทำธุรกรรม ใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ ทาเคดา, บริษัทในเครือ และ/หรือ หลักทรัพย์ของหุ้นส่วน ผู้ลงทุนต้องไม่ใช้ ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจลงทุน]

3. การใช้เนื้อหาและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมาย การค้า, โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่ใช้หรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ ทาเคดา และบริษัทในเครือ และได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถดาวน์โหลด, แสดง หรือพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เฉพาะเพื่อการ ใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการศึกษาและเพื่องานวิชาการที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงเนื้อหาเพื่อผลิตซ้ำ และจะต้องแสดงลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ ในสำเนาทุกฉบับ ห้ามคัดลอกหรือใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าจาก ทาเคดา หรือได้รับการยกเว้นตามที่อนุญาตในข้อตกลงในการใช้งานนี้ ทาเคดา, บริษัท ในเครือ และ/หรือ หุ้นส่วน เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมด

ไม่มีการอนุญาตหรือมอบสิทธิ์ในเนื้อหาหรือเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, การออกแบบ, ความลับ ทางการค้า, เทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ใด ๆ ของ ทาเคดา, บริษัทในเครือ และ/หรือ พันธมิตร แก่ท่าน

4. ข้อมูล “ลักษณะที่เป็นอยู่”

ทาเคดา จะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยบนเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ ถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ทาเคดา ปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงปฏิเสธการรับประกันการใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่ว ๆ ไปใด ๆ หรือความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ทาเคดา ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ของท่านจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่ของ ทาเคดา หรือบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้และเนื้อหาในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

5. การปฏิเสธความรับผิด

ทาเคดา หรือฝ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง, ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้ จะไม่ต้องรับผิดต่อความ เสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยทางตรง, โดยทางอ้อม, โดยบังเอิญ, อันเป็นผลสืบเนื่อง, อันเป็นการลงโทษ และความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายอื่นใด, การเสียโอกาส, การสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง, การใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือความผิดพลาดของเนื้อหาหรือการตัดทอนเนื้อหาในที่นี้ ข้อจำกัดนี้รวมถึงความเสียหายต่อหรือความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน

6. ข้อมูลส่วนบุคคล

ทาเคดา เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ กรุณาดูแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว ของทาเคดา ที่อธิบายถึงสิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นี้

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งทาเคดาไม่มีอำนาจในการควบคุม การเชื่อมโยงดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และในทำนองเดียวกัน เว็บไซต์นี้ก็อาจเข้าถึงได้จากการเชื่อมโยงของบุคคลที่สามซึ่งทาเคดาไม่มีอำนาจในการควบคุม ทาเคดา ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นจริง, ความถูกต้อง, การแพร่หลาย, ความครบถ้วนของข้อมูลใด ๆ หรือไม่รับประกันการเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้แสดงถึงการรับรอง หรือการแนะนำใด ๆ จากทาเคดา

8. การใช้คำถามและการแสดงความคิดเห็น

เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลภายใต้คำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ตามกฎหมายที่บังคับใช้, ระเบียบข้อบังคับและหลักปฏิบัติของสหภาพยุโรป (EU Regulations and Codes) การสื่อสารที่ท่านส่งต่อมายังเว็บไซต์นี้หรือมายัง ทาเคดา จะถือว่าเป็นข้อมูลซึ่งไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทาเคดาไม่จำเป็นต้องตอบสนอง ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ทาเคดา และบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การสื่อสารดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และเพื่อทำซ้ำ, เผยแพร่ และเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่มีข้อจำกัดหรือไม่มีค่าตอบแทน นอกจากนี้ ทาเคดา และบริษัท ในเครือยังมีอิสระที่จะใช้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ท่านสำหรับความคิดเห็น, แนวคิด, ความรู้และทักษะ, เทคนิค หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายกันซึ่งอยู่ในการสื่อสารใด ๆ ที่ท่านส่งมายัง ทาเคดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา, การผลิตและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์

9. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ทาเคดา ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงในการใช้งาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การป้องกันไม่ให้ท่านใช้บริการของ ทาเคดา และลบข้อมูล ฐานข้อมูล และเนื้อหาใด ๆ ที่สื่อสารกับเว็บไซต์นี้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้, เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และการใช้งานของท่านจะอยู่ภายใต้การควบคุมและ ตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องหากไม่สามารถตกลงกันได้ จะนำไปสู่การตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

ในกรณีที่ส่วนใดของข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้, ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ ความถูกต้อง, ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ จะไม่ได้รับผลกระทบ หรือบกพร่องในทางใดทางหนึ่ง

10. การปรับปรุงข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายอื่นๆ บนเว็บไซต์ของทาเคดา

ทาเคดา ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ และ ทาเคดา อาจแก้ไข ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ และ/หรือ นโยบายอื่นใดที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยการอัปเดต โพสต์นี้ ท่านมีข้อผูกพันตามการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ดังกล่าว ดังนั้น ควรเข้าเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายปัจจุบันในขณะนั้น

ลงวันที่: 4 กันยายน 2566