ตอบคําถาม 2-3 ข้อเพื่อประเมินโอกาสที่ท่านอาจเป็นโรคโกเช่ร์

โกเช่ร์ (Gaucher) คือโรคอะไร?

โรคโกเช่ร์ (Gaucher) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากชนิดหนึ่งในกลุ่มโรคที่เรียกว่า โรคพันธุกรรมที่มีการสะสมของสารในไลโซโซม โดยเป็นความผิดปกติที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีการสะสมสารไขมันที่เรียกว่ากลูโคซีรีโบรไซด์ในอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย1

อาการและอาการแสดงที่สำคัญคือ ตับโตและม้ามโต เกล็ดเลือดต่ำและจำนวนฮีโมโกลบินต่ำ และปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อ3

อาการของโรคโกเช่ร์ (Gaucher) อาจมีได้หลากหลาย และบางรายอาจไม่มีอาการใด ๆ เลย4

โรคโกเช่ร์ (Gaucher) 3 ชนิด

ร้อยละของการพบโรคชนิดที่ 1–3 แสดงในแผนภาพโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 20005 แต่หลายส่วนของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศอาเซี่ยน (รวมถึงจีนและญี่ปุ่น) มีสัดส่วนของผู้ป่วยโรคโกเช่ร์ (Gaucher) ชนิดที่ 2 และ 3 สูงกว่า6 ตัวอย่างเช่น การศึกษาในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) พบว่าร้อยละ 15 ของผู้ที่เป็นโรคโกเช่ร์ (Gaucher) เป็นโรคชนิดที่ 2 และร้อยละ 27 เป็นโรคชนิดที่ 37